• Cererile pentru concursul de admitere la toate formele de studii şi de finanţare ( de zi, cu frecvenţă redusă, cu finanţare bugetară sau prin contract) se depun în perioada 18-31 iulie (turul I) la 3 specialităţi concomitent (în ordinea preferinţelor). Rezultatele vor fi anunţate la 5 august.
  6-11 august (turul II) la specialităţile necompletate. Rezultate vor fi anunţate la 12 august.

  Actele necesare pentru înscriere


  La cererea de înscriere la concurs se vor anexa următoarele documente:

  1. actul de studii, în original cu anexa respectivă şi două copii;

  2. certificatul medical-tip (nr.086-U), eliberat în anul admiterii. Pentru candidaţii înscrişi la concursul de admitere la specialitatea 582.5 „Ingineria antiincendii şi protecţia civilă", în cadrul Departamentului situaţii excepţionale se va organiza un examen medical suplimentar, rezultatele căruia vor fi luate în consideraţie la adoptarea deciziei de înmatriculare;

  3. diplomele de gradul I-III, obţinute de către candidaţi la concursurile şcolare republicane şi internaţionale pe discipline de studiu, precum şi diplome ce atestă participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziţii etc., organizate de Ministerul Educaţiei sau de ministerele de resort din anul admiterii;

  4. 5 fotografii 3x4 cm;

  5. adeverinţa eliberată de organul teritorial de tutelă şi curatelă pentru copiii orfani şi copiii rămaşi fără îngrijirea părinţilor, cu statut de copil orfan;

  6. certificatele medicale corespunzătoare care indică gradul de invaliditate al candidaţilor sau al părinţilor acestora;

  7. actul de studii respectiv pentru copiii cu deficienţe fizice şi senzoriale care au absolvit şcoli cu statut special; certificatul eliberat de Comisia consultativă de expertiză medicală pentru cei care nu au învăţat în şcoli speciale;

  8. certificatul care confirmă că unul din părinţii candidatului a participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, eliberate de organele abilitate; adeverinţa care confirmă participarea candidatului la operaţiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;

  9. certificatul despre componenţa familiei (pentru candidaţii din familiile cu trei şi mai mulţi copii);

  10. confirmarea apartenenţei la familii de ţigani;

  11. extrasul din carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în câmpul muncii);

  12. certificatul de studii cu notele examenelor de bacalaureat şi situaţia şcolară pe anii de studii pentru absolvenţii liceelor din România, promoţia anului admiterii, urmând ca diploma de bacalaureat să fie prezentată ulterior;

  13. copia certificatului de naştere al unuia din părinţi, pentru cetăţenii statelor membre ale C.S.I. şi ai ţărilor baltice de naţionalitate moldoveni (români);

  14. chitanţa de plată a taxei de înscriere(se eliberează de către Comisia de Admitere).


  Candidaţii la concurs vor prezenta personal buletinul de identitate, două copii a vizei de domiciliu permanent al lor şi al părinţilor (pentru candidaţii ce nu au atins vîrsta de 20 ani), livretul militar sau adeverinţa de premilitar.

  După expirarea termenului de înscriere la concursul de admitere candidații nu mai pot solicita schimbarea datelor în actele depuse.