• Admiterea la ciclul II, studii superioare de masterat se va realiza în baza metodologiei de admitere stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1455 din 24.12.2007 şi regulamentele instituţionale.
  Admiterea la studiile superioare de masterat se va efectua la specializările stabilite de către senatele instituţiilor de învăţământ superior, prin coordonare cu Ministerul Educaţiei şi Tineretului, ministerele şi Academia de Ştiinţe a Moldovei, care au în subordine instituţii de învăţământ superior, în limitele domeniilor generale de studiu, aprobate pentru ciclul I.
  Admiterea la studii superioare de masterat se efectuează în bază de concurs la programe de masterat de cercetare sau masterat profesional.
  Înscrierea la concursul de admitere la studii de masterat se realizează după cum urmează:

  1. la studiile de masterat de cercetare pot candida deţinătorii diplomelor de licenţă din acelaşi domeniu sau domeniu înrudit, deţinătorii diplomei de masterat din domenii înrudite şi deţinătorii diplomei de licenţă sau diplomei de masterat din alte domenii care deţin certificatul ce atestă acumularea a 30 de credite de compensare a studiilor;
  2. la studiile de masterat profesional pot candida deţinătorii diplomelor de licenţă, diplomelor de studii superioare şi diplomelor de masterat din domenii diferite.

  Concursul de admitere la studii superioare de masterat se organizează prin:
  1. susţinerea, în scris sau oral, a unei probe complexe la disciplinele de profil;
  2. susţinerea testelor de verificare a competenţelor lingvistice la una din limbile străine şi de utilizare a calculatorului.

  Competenţele lingvistice şi de utilizare a calculatorului pot fi recunoscute în baza certificatelor internaţionale, eliberate de centre autorizate (TOEFL, DALF, EUROPAS, DAAF, ECDL etc.).
  Metodologia de calculare a mediei generale de concurs se stabileşte prin regulamentele interne de admitere. Înmatricularea la studii superioare de masterat se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de către candidaţi, în limitele numărului de locuri pentru care se organizează concursul.
  Înmatricularea la studii superioare de masterat cu finanţare bugetară se efectuează în limitele planului de înmatriculare în ordine descrescătoare a mediilor generale de concurs a candidaţilor la studii.
  Înmatricularea la locurile prin contract cu achitarea taxei de studii, se va face din rândul candidaţilor la admitere situaţi sub ultimul admis la locurile finanţate de la buget, dar care au promovat probele de concurs, (în ordinea descrescătoare a mediilor de concurs) la solicitarea scrisă a candidatului (se va indica în cererea de înscriere pentru participare la concurs).